MATCHgruppen

Kernen i vores arbejde er et skræddersyet forløb med fokus på den enkelte kandidats kompetencer og ressourcer
Om MATCHgruppen

MATCHgruppen er en pålidelig medspiller.

Vi kan være din forlængede arm eller din konstruktive sparringspartner.

Vi forstår, at vi er et ud af flere delelementer i en større helhedsorienteret plan og formår at tilpasse vores indsats, så alle arbejder i samme retning.

Vi arbejder altid ud fra et dogme om, at borgeren skal udvikle sig, men aldrig blive afhængig af vores støtte. Hvis et forløb afbrydes fra den ene dag til den anden, skal borgeren være bedre rustet til at klare sig selv end de var ved første møde. Det kræver en vedvarende forventningsafstemning om relationens midlertidige karakter, men det betyder, at progressionen er bæredygtig – også på langt sigt.

Vores medarbejdere betjener mere end én kommune. Så Vi har erfaring med de enkelte kommuners forskellige vilkår og præferencer, så det er naturligt for os at efterleve den indledende forventningsafstemning om samarbejdets art. 

Forløbstyper

MATCHgruppens forløb udmærker sig ved, at vores medarbejdere alle har erfaring med direkte virksomhedsopsøgende arbejde. Vi kan træne opsøgende virksomhedskontakt med borgere, der skal lære at formidle sig selv som arbejdskraft igen og vi kan direkte etablere virksomhedspraktikker på bestilling. Under alle omstændigheder kan vi give borgeren et meget håndgribeligt perspektiv på det arbejdsmarked, der hurtigst muligt skal rumme de udfordringer og belønne de kompetencer borgerne har.

Vores særligt tilrettelagte forløb er en helhedsorienteret individuelt tilrettelagt indsats, der er bygget op omkring en konkret virksomhedsrettet indsats, der er tilpasset borgerens behov og kompetencer.

Borgeren får en individuel kontaktperson, der skal være deres støtte, sparringspartner og virksomhedskonsulent undervejs. Bag kulissen vil hele MATCHgruppens apparat af fagligheder, virksomhedsnetværk og fagspecialister sikre udviklingen af den optimale balance mellem arbejdsmarkedets behov og borgerens kompetencer og skånebehov.

I tilfælde hvor borgerens optimale arbejdsevne ikke er tilstrækkelig til selvforsørgelse sikrer vi, at der altid forelægger rehabiliteringsegnet dokumentation af alt, der er forsøgt for at optimere arbejdsevnen. MATCHgruppens skriftlige dokumentation har altid fået positive tilbagemeldinger fra rehabiliteringsteams, der har benyttet det til deres indstillinger.

GDPR

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan Matchgruppen behandler
personoplysninger og, om hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til
databeskyttelsesforordningen.

Matchgruppen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de persondata, som du giver os. Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem forsvarligt.

Ved persondata/personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved behandling forstås bl.a. indhentning, brug, opbevaring og deling af data, m.v. jf.
databeskyttelsesforordningen.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er beskrevet i databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Hvis du er henvist til et forløb hos Matchgruppen via en kommune eller en virksomhed, er denne den dataansvarlige.

Når du henvises til os via en offentlig myndighed, typisk en kommune, så er det den henvisende myndighed, der er dataansvarlig og bestemmer, med hvilket formål og hvordan dine data skal behandles i Matchgruppen.

Hvis du vil benytte en eller flere af dine rettigheder angående behandling af persondata, skal du kontakte den henvisende myndighed, som herefter forventeligt vil sende din anmodning videre til os.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre forløbet hos Matchgruppen i overensstemmelse med den kontrakt, vi har indgået med den henvisende myndighed. Behandlingen sker desuden i forlængelse af kommunens myndighedsudøvelse og de retslige forpligtelser, der følger hermed.

Der er truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og minimere data. Matchgruppen foretager behandling af almindelige oplysninger om dit forløbs type, periode, mål, indhold,
progressionsmåling og effekt, oplysninger om og vurderinger af dine kompetencer og
arbejdsmarkedsparathed.

Desuden har vi oplysninger om CPR-nr. og evt. strafbare forhold samt ålgruppekarakteristika, herunder eventuelle oplysninger om helbred.
Personoplysningerne er videregivet fra henvisende myndighed, fra dig selv, indhentet med dit samtykke fra tredjepart.

Opbevaring og overførelse af Personoplysninger opbevares i 5 år fra forløbets afslutning for at opfylde bogføringslovens bestemmelser, som gør sig gældende på området, eller så længe formålet hermed er gældende.

Personoplysninger opbevares i Danmark og videregives ikke. Matchgruppen videregiver kun persondata til den henvisende myndighed, som er dataansvarlig, samt til vores leverandører af it-systemer.

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til Matchgruppen ( sikkermail@matchgruppen.dk )

Mød vores ansatte

Daniel - 60 15 25 73

Daniel arbejder som konsulent – mentor – SKP – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk – Engelsk

Læs mere
 • Daniel har igennem en årrække landet mange unge mennesker, hvor han har fået struktur på hverdagen, overblik omkring de udfordringer der er i forbindelse med diagnoserne og hjulpet dem videre i deres liv. 
 • Daniel er uddannet Life coach og uddannet i DAT
 • Uddannet Metakognitiv Stress Coach
 • Daniel navigerer dagligt med borgere som skal i psykiatrien, kriminalforsorgen, samt i misbrugsbehandling
 • Daniel har også en del SKP-opgaver
 • Daniel har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Peter - 28 49 30 67

Peter arbejder primært som virksomhedskonsulent og får hver uge borgere i beskæftigelse, enten fuldtid eller på timebasis.

Sprog: Dansk – Engelsk 

Læs mere
 • Peter gør brug af sit enorme branchekendskab, hvor borgerne kan matches med individuelle tilpasset praktikker, således at der er en hurtigere vej til job, timer eller uddannelse
 • Peter har et meget bredt netværk indenfor virksomheder som gerne vil give mennesker med ”en plet på straffeattesten” en ekstra chance. 
 • Peter lander også en del borger med anden herkomst end dansk i praktik eller job

Özlem – 27 14 08 96

Özlem arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk – Tyrkisk – Kurdisk

Læs mere
 • Özlem har arbejdet målrettet med tyrkiske kvinder og mænd i 40èrne, som har haft modstand på beskæftigelse og generel aktivering. 
 • Özlem er god til at få etableret gode relationer, således at de fleste borgere er kommet videre, ligesom hun har været med til at ”rydde de små bump” af vejen med borgeren
 • Hun støtter og hjælper borgeren som sidder fast i systemet til at komme videre og tage ansvar
 • Özlem kan hjælpe borgeren med livsstilændring og motivere denne til at blive selvstændig og træffe egne valg

Corsa – 60 15 25 41

Corsa arbejder som konsulent og mentor

Sprog: Dansk – Urdu 

Læs mere
 • Corsa har særlig fokus på borgere med anden etnisk baggrund, som ønsker støtte til selvstændiggørelse. 
 • Corsa hjælper og støtter borgerne til at tage ansvar og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Carsten – 31 39 61 71

Carsten arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk – Engelsk

Læs mere

Carsten har særligt fokus på:

 • Borgere med diagnoser
 • Tidligere kriminelle
 • Borgere med misbrug
 • Tværfaglige behov
 • Psykisk sårbar
 • Carsten har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Heidi - 27 62 61 32

Heidi arbejder som Konsulent – mentor – SKP – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk

Læs mere
 • Heidi har igennem en årrække landet mange unge mennesker, hvor hun har fået struktur på hverdagen, overblik omkring de udfordringer der er i forbindelse med diagnoser
 • Hun er faglig dygtig til det relations-opbyggende arbejde
 • Igennem årene har hun været med til at få unge ud af misbrug, kørt med til behandling, kriminalforsorg og retten
 • Arbejder dagligt med den motiverende samtale og håndterer piger med borderline, og er god til de drenge som er på ”kanten”
 • Heidi har en del SKP-opgaver 
 • Heidi har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Christian - 25 86 87 88

Christian arbejder som Konsulent og mentor

Sprog: Dansk

Læs mere
 • Christian er uddannet Anger Management konsulent og underviser ugentligt mange unge, som har svært ved at sætte ord på følelser. 95 % er glade for forløbet og kommer videre
 • Stor erfaring med unge under 18 år samt ældre anbragte unge, hvor der er kriminalitet, diagnoser og misbrug
 • Bruger sin konflikthåndtering til borgere som er ”hidsige”
 • Christian har i over 7 år arbejdet med udsatte unge og har ry for at komme godt i mål

Per – 52 40 87 03

Per arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk

Læs mere

Per har særligt fokus på:

 • Borgere med diagnoser
 • Tidligere kriminelle
 • Borgere med misbrug
 • Borgere der har tværfaglige behov
 • Psykisk sårbare
 • Per har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Erik – 26 70 78 51

Erik arbejder som konsulent og mentor

Sprog: Dansk

Læs mere
 • Han har særligt fokus på jobparate borgere, borgere med misbrugsproblemer og borgere med plettet straffeattest.
 • Højere handelseksamen
 • Akademiøkonom
 • Lederudviklingskurser
 • Coaching/mentor uddannelse

Muhubet - 28 45 83 30

Muhubet arbejder som Konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk – Tyrkisk – Kurdisk 

Læs mere

Fokus er hovedsageligt på tyrkiske borgere.

 • Muhubet er velintegreret i det danske samfund og har indgående kendskab til de kulturelle udfordringer eller social kontrol som mange indenfor anden generation kan være udsat for.
 • Hun arbejder dagligt med borgere som har diagnoser, angst eller ikke har tro på egne evner
 • Muhubet støtter med angsteksponering og smertehåndtering
 • Hun er god til at skabe tryghed og relationer.
 • Har et bredt virksomhedsnetværk specielt til tyrkiske kvinder

Penille - 28 43 02 71

Penille arbejder som konsulent – mentor – vejleder

Sprog: Dansk- Engelsk

Læs mere

Penille er uddannet socialrådgiver og faglig konsulent i DK-Integration

Pernille har 10 års jobcentererfaring og tidligere ansættelse indenfor kriminalforsorgen.   

Penille har erfaring med:  

 • Arbejdet med unge i gruppen 16-30 år, herunder uddannelsesvejledning, koordineret indsats, samt understøttende afklaring forhold til FØP, flexjob, ressourceforløb og revalidering.
 • Dybdegående relations arbejde med udsatte borgere, herunder unge med komplekse problemstillinger som diagnoser, misbrug og kriminalitet.    
 • Koordinator på brobygningsforløb via TEC, samt deltagelse i udviklingsgruppe for LAB projekter under STAR.
 • Kommunal bandeexit koordinator.

   John - 28 15 94 63

   John arbejder som Konsulent – mentor – virksomhedsformidler – Psykoterapeut

   Sprog: Dansk 

   Læs mere
   • Som psykoterapeut har han ofte borgere og især kvinder som kommer i samtaleterapi.
   • John har stor erfaring og et bredt kendskab til borgere som har skizofreni, ADHD og Borderline.
   • John er god til at skabe tryghed og relation til borgere som kan have svært ved at indgå kontakt.
   • Har et indgående kendskab til misbrug, har mange alkoholikere igennem og navigerer dagligt med borgere som skal i psykiatri og behandling.
   • John har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

   Dilek - 28 59 73 38

   Dilek arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

   Sprog: Dansk- engelsk- tyrkisk – kurdisk 

   Læs mere
   • Dilek er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaringer inden for beskæftigelsesområdet. Hun er derfor vant til at arbejde med borgere med diagnoser, der skal støttes, motiveres, udredes, afklares i forhold til arbejdsmarkedet
   • Hun er åben overfor alle målgrupper og har en rummelig tilgang
   • Hun er god til at skabe en tryg relation og gør sit bedste for at hjælpe/ støtte den enkelte
   • Hun tror på at nærvær og oprigtig interesse skaber forandring

     Nawal - 26 23 27 13

     Nawal arbejder som Konsulent – mentor – familiebehandler – SKP – virksomhedsformidler

     Sprog: Dansk og Arabisk (alle dialekter) 

     Læs mere
     • Hun er uddannet konfliktmægler og choktraume-konsulent og udøver dette til særlige opgaver.
     • Indgående kendskab til negativ social kontrol og arbejder dagligt med dette, hvor hun støtter borgere til selvstændiggørelse.
     • Efterspørges ofte til opgaver omkring radikalisering
     • Projektleder for vores etniske gruppeforløb.
     • Arbejder dagligt med borgere som har angst og diagnoser.
     • Holder foredrag omkring Negativ Social kontrol.
     • Har et bredt netværk af virksomheder.

     Iman - 28 59 73 18

     Iman arbejder som Konsulent – mentor – familiebehandler

     Sprog: Dansk – Arabisk (alle dialekter) 

     Læs mere
     • Iman er uddannet sprogpsykolog og anvender til daglig sine kompetencer på det psykologiske, pædagogiske og kommunikative felt.
     • Hun arbejder dagligt med danske og anden etniske kvinder, som har udfordringer med angst og diagnoser.
     • Hun er god til at skabe tryghed og relation.
     • Iman Indgående kendskab til de fleste diagnoser og misbrug.
     • Iman har et indgående kendskab til autisme.

     Pia – 60 13 17 45

     Pia arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler – Metakognitivt stress terapeut

     Sprog: Dansk

     Læs mere

     Pia har særligt fokus på:

     • Borgere med diagnoser, der skal støttes og motiveres, i forhold til afklaring.
     • Meta kognitiv underviser
     • Psykiske og fysiske diagnoser
     • Motivering og støtte til udredning og afklaring
     • Angst/stress/selvværds-problematikker
     • Akademi udd. Kognitiv Coaching
     • Akademi udd. Kommunikation i praksis
     • NLP Practitioner, Dansk NLP-institut
     • DAT, Dialektisk adfærdsterapi v/Casper Aaen
     • Stress og fastlåste mønstre, Edel Hovgaard
     • Metakognitiv Stress Coach

     Kontakt MATCHgruppen

     Adresse

     Håndværkerbyen 7

     2670 Greve

     CVR 36737735

     Telefon

     Per: 52408703

     Carsten : 31396171

      

      

     e-mail

     carsten@matchgruppen.dk
     per@matchgruppen.dk

     sikkermail@matchgruppen.dk