MATCHgruppen

Kernen i vores arbejde er et skræddersyet forløb med fokus på den enkelte kandidats kompetencer og ressourcer
Om MATCHgruppen

MATCHgruppen er en pålidelig medspiller.

Vi kan være din forlængede arm eller din konstruktive sparringspartner.

Vi forstår, at vi er et ud af flere delelementer i en større helhedsorienteret plan og formår at tilpasse vores indsats, så alle arbejder i samme retning.

Vi arbejder altid ud fra et dogme om, at borgeren skal udvikle sig, men aldrig blive afhængig af vores støtte. Hvis et forløb afbrydes fra den ene dag til den anden, skal borgeren være bedre rustet til at klare sig selv end de var ved første møde. Det kræver en vedvarende forventningsafstemning om relationens midlertidige karakter, men det betyder, at progressionen er bæredygtig – også på langt sigt.

Vores medarbejdere betjener mere end én kommune. Så Vi har erfaring med de enkelte kommuners forskellige vilkår og præferencer, så det er naturligt for os at efterleve den indledende forventningsafstemning om samarbejdets art. 

Forløbstyper

MATCHgruppens forløb udmærker sig ved, at vores medarbejdere alle har erfaring med direkte virksomhedsopsøgende arbejde. Vi kan træne opsøgende virksomhedskontakt med borgere, der skal lære at formidle sig selv som arbejdskraft igen og vi kan direkte etablere virksomhedspraktikker på bestilling. Under alle omstændigheder kan vi give borgeren et meget håndgribeligt perspektiv på det arbejdsmarked, der hurtigst muligt skal rumme de udfordringer og belønne de kompetencer borgerne har.

Vores særligt tilrettelagte forløb er en helhedsorienteret individuelt tilrettelagt indsats, der er bygget op omkring en konkret virksomhedsrettet indsats, der er tilpasset borgerens behov og kompetencer.

Borgeren får en individuel kontaktperson, der skal være deres støtte, sparringspartner og virksomhedskonsulent undervejs. Bag kulissen vil hele MATCHgruppens apparat af fagligheder, virksomhedsnetværk og fagspecialister sikre udviklingen af den optimale balance mellem arbejdsmarkedets behov og borgerens kompetencer og skånebehov.

I tilfælde hvor borgerens optimale arbejdsevne ikke er tilstrækkelig til selvforsørgelse sikrer vi, at der altid forelægger rehabiliteringsegnet dokumentation af alt, der er forsøgt for at optimere arbejdsevnen. MATCHgruppens skriftlige dokumentation har altid fået positive tilbagemeldinger fra rehabiliteringsteams, der har benyttet det til deres indstillinger.

GDPR

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan Matchgruppen behandler
personoplysninger og, om hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til
databeskyttelsesforordningen.

Matchgruppen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de persondata, som du giver os. Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem forsvarligt.

Ved persondata/personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved behandling forstås bl.a. indhentning, brug, opbevaring og deling af data, m.v. jf.
databeskyttelsesforordningen.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er beskrevet i databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Hvis du er henvist til et forløb hos Matchgruppen via en kommune eller en virksomhed, er denne den dataansvarlige.

Når du henvises til os via en offentlig myndighed, typisk en kommune, så er det den henvisende myndighed, der er dataansvarlig og bestemmer, med hvilket formål og hvordan dine data skal behandles i Matchgruppen.

Hvis du vil benytte en eller flere af dine rettigheder angående behandling af persondata, skal du kontakte den henvisende myndighed, som herefter forventeligt vil sende din anmodning videre til os.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre forløbet hos Matchgruppen i overensstemmelse med den kontrakt, vi har indgået med den henvisende myndighed. Behandlingen sker desuden i forlængelse af kommunens myndighedsudøvelse og de retslige forpligtelser, der følger hermed.

Der er truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og minimere data. Matchgruppen foretager behandling af almindelige oplysninger om dit forløbs type, periode, mål, indhold,
progressionsmåling og effekt, oplysninger om og vurderinger af dine kompetencer og
arbejdsmarkedsparathed.

Desuden har vi oplysninger om CPR-nr. og evt. strafbare forhold samt ålgruppekarakteristika, herunder eventuelle oplysninger om helbred.
Personoplysningerne er videregivet fra henvisende myndighed, fra dig selv, indhentet med dit samtykke fra tredjepart.

Opbevaring og overførelse af Personoplysninger opbevares i 5 år fra forløbets afslutning for at opfylde bogføringslovens bestemmelser, som gør sig gældende på området, eller så længe formålet hermed er gældende.

Personoplysninger opbevares i Danmark og videregives ikke. Matchgruppen videregiver kun persondata til den henvisende myndighed, som er dataansvarlig, samt til vores leverandører af it-systemer.

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til Matchgruppen ( sikkermail@matchgruppen.dk )

Mød vores ansatte

Daniel

Daniel arbejder som konsulent og mentor

 • Han har igennem en årrække landet mange unge mennesker, hvor han har fået struktur på hverdagen, overblik omkring de udfordringer der er i forbindelse med diagnoser.
 • Daniel er uddannet Life coach og uddannet i DAT
 • Daniel navigerer dagligt med borgere som skal i psykiatrien, kriminalforsorgen, samt i misbrugsbehandling
 • Daniel har et bredt virksomhedsnet

Sprog: Dansk

telefon 60 15 25 73

Peter

Peter arbejder primært som virksomhedskonsulent og får hver uge borgere i beskæftigelse, enten fuldtid eller på timebasis.

 • Han gør brug af sit enorme branchekendskab, hvor borgerne også kan matches med individuelle tilpasset praktikker, således at der er en hurtigere vej til job, timer eller uddannelse
 • Peter har et meget bredt netværk indenfor virksomheder som gerne vil give mennesker med ”en plet på straffeattesten” en ekstra chance. 
 • De sidste 3 måneder har han også succes med at finde praktik, arbejde til borgere, som har andet modersmål en lige dansk.

Sprog: Dansk 

telefon 28 49 30 67

Hafida

Hafida arbejder som konsulent og mentor 

 • Hun arbejder med anden etniske kvinder, som kan have svært ved at navigere i det danske samfund.
 • Har et indgående kendskab til de fleste diagnoser og misbrug.
 • Er uddannet som bydelsmor

Sprog: Dansk – Arabisk talende i alle dialekter

telefon 26 28 71 36

Corsa

Corsa arbejder som konsulent og mentor

 • Hun har særlig fokus på borgere med anden etnisk baggrund, som ønsker støtte til selvstændiggørelse

Sprog: Dansk – Urdu

telefon 6015 2541

Carsten

Carsten arbejder som mentor og konsulent.

 • Han har særligt fokus på:
 • Borgere med diagnoser

 • Tidligere kriminelle

 • Borgere med misbrug

 • Tværfaglige behov

 • Psykisk sårbare

Sprog: Dansk

telefon 3139 6171

Heidi

Heidi arbejder som Konsulent og har også mentoropgaver

 • Hun har igennem en årrække landet mange unge mennesker, hvor hun har fået struktur på hverdagen, overblik omkring de udfordringer der er i forbindelse med diagnoser
 • Hun er faglig dygtig til det relations-opbyggende arbejde
 • Igennem årene har hun været med til at få unge ud af misbrug, kørt med til behandling, kriminalforsorg og retten
 • Arbejder dagligt med den motiverende samtale og håndterer piger med borderline, og er god til de drenge som er på ”kanten”
 • Heidi har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Sprog: Dansk

telefon 27 62 61 32

Christian

Christian arbejder som Konsulent og mentor.

 • Han er uddannet Anger Management konsulent og underviser ugentligt mange unge, som har svært ved at sætte ord på følelser. 95 % er glade for forløbet og kommer videre
 • Stor erfaring med unge under 18 år samt ældre anbragte unge, hvor der er kriminalitet, diagnoser og misbrug
 • Bruger sin konflikthåndtering til borgere som er ”hidsige”
 • Christian har i over 7 år arbejdet med udsatte unge og har ry for at komme godt i mål

Sprog: Dansk

telefon 25 86 87 88

Per

Per er konsulent og mentor og har særligt fokus på:

 • Borgere med diagnoser

 • Tidligere kriminelle

 • Borgere med misbrug

 • Borgere der har tværfaglige behov

 • Psykisk sårbare

Sprog: Dansk

telefon 5240 8703

Islim

Islim arbejder som konsulent og hovedsageligt med tyrkiske borgere, hvor hun også udøver mentorfunktion

 • Hun anvender sin egen erfaring som anden generation af indvandrere, hvor hun som ung pige måtte tage ansvar for sine forældre
 • Islim arbejder dagligt med familier, hvor der er kulturelle udfordringer og er ”hard core” til at komme videre i processen
 • Hun er god til at danne relationer
 • Godt indblik i de fleste diagnoser
 • Har et bredt virksomhedsnetværk specielt til tyrkiske kvinder

Sprog: Dansk – Tyrkisk – Kurdisk

telefon 27 24 74 90

Muhubet

Muhubet arbejder som Konsulent og hovedsageligt med tyrkiske borgere, hvor hun også udøver mentorfunktion

 • Muhubet er velintegreret i det danske samfund og har indgående kendskab til de kulturelle udfordringer eller social kontrol som mange indenfor anden generation kan have
 • Hun arbejder dagligt med borgere som har diagnoser, angst eller ikke har tro på egne evner
 • Hun er god til at skabe tryghed og relationer.
 • Har et bredt virksomhedsnetværk specielt til tyrkiske kvinder

Sprog: Dansk – Tyrkisk – Kurdisk

telefon 28 45 83 30

Jonas

Jonas arbejder som Konsulent og har også mentor opgaver

 • Han har stor erfaring indenfor autisme-området og arbejder dagligt med mennesker, som har denne diagnose
 • Nu og da dukker der desværre opgaver op omkring pædofili, hvilket Jonas ligeledes håndterer
 • Han navigerer dagligt med borgere som skal i psykiatrien, kriminalforsorgen, samt i misbrugsbehandling, lige have styr på stumperne og økonomien, før vi kan komme videre
 • Jonas har et indgående kendskab til diagnoser.
 • Har et bredt netværk af virksomheder

Sprog: Dansk

telefon 28 68 51 24

John

John arbejder som Konsulent og har ligeledes opgaver som mentor.

 • Som psykoterapeut har han ofte borgere og især kvinder som kommer i samtaleterapi.
 • Han har stor erfaring og et bredt kendskab med borgere som har skizofreni, ADHD, Borderline.
 • John er god til at skabe tryghed og relationer til borgere som kan have svært ved at indgå kontakt.
 • Har et indgående kendskab til misbrug, har mange alkoholikere igennem og navigerer dagligt med borgere som skal i psykiatri og behandling.
 • Bredt netværk til virksomheder

Sprog: Dansk

telefon 28 15 94 63

Janni

Janni arbejder som Konsulent og ligeledes med mentor opgaver.

 • Hun har stor erfaring indenfor autisme-området og har i flere år arbejdet på Elsehus
 • Erfaring med borgere, som har angst, borderline eller andre diagnoser.
 • Janni er godt til at skabe relationer og skabe tryghed
 • Hun er for øvrigt uddannet i DAT, dialektisk adfærdsterapi
 • Har et indgående kendskab til misbrug, da hun tidligere har arbejdet med denne målgruppe
 • Navigerer med borgere som skal i psykiatrien, til behandling eller som lige skal have overblikket igen, for at komme videre
 • Har et bredt netværk af virksomheder.

Sprog: Dansk

telefon 53 37 61 06

Nawal

Nawal arbejder som Konsulent, mentor og familiebehandler.

 • Hun er uddannet konfliktmægler og choktraume-konsulent og udøver dette til særlige opgaver.
 • Indgående kendskab til negativ social kontrol og arbejder dagligt med dette, hvor hun støtter borgere til selvstændiggørelse.
 • Efterspørges ofte til opgaver omkring radikalisering
 • Projektleder for vores etniske gruppeforløb.
 • Arbejder dagligt med borgere som har angst og diagnoser.
 • Holder foredrag omkring Negativ Social kontrol.
 • Bredt netværk af virksomheder.

Sprog: Arabisk og dansk

telefon 26 23 27 13

Selveta

Selveta arbejder som Konsulent samt mentor.

 • Hun er uddannet familiebehandler og har ugentligt forløb med familier og unge med udfordringer.
 • Hun har et bredt kendskab til den øst-europæisk kultur og kender de udfordringer og problematikker der er hos den ældre og unge generation.
 • Hun arbejder dagligt med unge, både danske og anden etniske piger, som har udfordringer med angst og diagnoser.
 • Hun er god til at skabe tryghed og relationer til unge.

Sprog: Dansk – Serbisk – Kroatisk – Bosnisk – Makedonsk Bulgarsk

telefon 31 39 61 71

Pia

Pia arbejder som konsulent og mentor

 • Hun har særligt fokus på borgere med diagnoser, der skal støttes og motiveres, i forhold til afklaring.

 • Meta kognitiv underviser

 • Psykiske og fysiske diagnoser

 • Motivering og støtte til udredning og afklaring

 • Angst/stress/selvværds-problematikker

 • Akademiudd. Kognitiv Coaching

 • Akademiudd. Kommunikation i praksis

 • NLP Practitioner, Dansk NLP institut

 • DAT, Dialektisk adfærdsterapi v/Casper Aaen

 • Stress og fastlåste mønstre, Edel Hovgaard

 • Metakognitiv Stress Coach

Sprog: Dansk

telefon 6013 1745

Erik

Erik arbejder som mentor og som konsulent

 • Han har særligt fokus på jobparate borgere, borgere med misbrugsproblemer og borgere med plettet straffeattest.
 • Højere handelseksamen
 • Akademi økonom
 • Lederudviklingskurser
 • Coaching/mentor uddannelse

Sprog: Dansk

telefon 2670 7851

Oula

Oula arbejder som konsulent, mentor og vejleder

 • Hun har i en periode arbejdet som socialrådgiver i forskellige afdelinger og har via sit arbejde og uddannelse et bredt kendskab både til lovgivning samt til de fleste afdelinger.
 • Hun arbejder dagligt med danske og anden etniske kvinder, som har udfordringer med det kulturelle, samt i det daglige.
 • Hun er god til at skabe tryghed og relationer.

Sprog: Dansk. Arabisk talende i alle dialekter

telefon 28 59 73 18

Lasse

Lasse arbejder som Konsulent, Mentor og Støttekontaktperson.

 • Han lander ugentligt borgere, hvor han har med struktur og overblik på dagligdagen får dem videre mod beskæftigelse.
 • Lasse er uddannet socialpædagog og pædagogisk konsulent.
 • Tidligere har Lasse selv været i konflikt med loven samt været i fængsel, hvorfor han kender jargonen og attituden, for borgere som kan have disse udfordringer. Lasse holder for øvrigt foredrag omkring sin egen tid som kriminel.
 • Lasse navigerer dagligt med borgere, som skal i psykiatrien, kriminalforsorgen, misbrugsbehandling osv.
 • Lasse har et bredt virksomhedsnetværk og lander løbende borgere i praktik eller beskæftigelse.
 • Frivillig fodboldtræner i Vestia.

Sprog: Dansk

telefon 22 88 11 85

Selcan

Selcan arbejder primært som Virksomhedskonsulent, mentor og vejleder.

 • Hun er uddannet indenfor politiet og anvender dagligt den menneskelige erfaring hun har tilegnet sig der.
 • Hun har et meget bredt netværk indenfor virksomheder, som gerne vil give mennesker en ekstra chance og tage et socialt ansvar.

Sprog: Dansk og Tyrkisk

telefon 28 59 73 09

Iman

Iman arbejder som Konsulent, mentor og familiebehandler.

 • Hun er uddannet sprogpsykolog og anvender til daglig sine kompetencer på det psykologiske, pædagogiske og kommunikative felt.
 • Hun arbejder dagligt med danske og anden etniske kvinder, som har udfordringer med angst og diagnoser.
 • Hun er god til at skabe tryghed og relationer.
 • Indgående kendskab til de fleste diagnoser og misbrug.
 • Iman har et indgående kendskab til autisme.

Sprog: Dansk. Arabisk talende i alle dialekter

telefon 28 59 73 18

Matchgruppen er løbende interesseret i nye kvalificerede medarbejdere, enten på deltid eller fuldtid. Se vores ledige stillinger her:

Kontakt MATCHgruppen

Adresse

Håndværkerbyen 7

2670 Greve

CVR 36737735

Telefon

Per: 52408703

Carsten : 31396171

 

 

e-mail

carsten@matchgruppen.dk
per@matchgruppen.dk

sikkermail@matchgruppen.dk